ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΟΔΙΠ

Το έργο της οργάνωσης του τοπικού πληροφοριακού συστήματος της ΜΟΔΙΠ, καθώς και της εξειδίκευσης (με βάση τις ιδιαιτερότητες των ΑΣΚΤ και των Τμημάτων της) των κριτηρίων /  δεικτών αξιολόγησης και των πρότυπων εντύπων που έχουν υιοθετηθεί από την ΑΔΙΠ, υλοποιείται ήδη στο πλαίσιο της πράξης «Mονάδα Διασφάλισης Ποιότητας – ΜOΔΙΠ – ΑΣΚΤ» με MIS 344347, του Άξονα Προτεραιότητας 02 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής εξόδου», της κατηγορίας πράξεων 02.72.22.01 «Ανάπτυξη εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης της ποι

Subscribe to RSS - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ