ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΔΙΠ

Κριτήρια και δείκτες αξιολόγησης

            Προκειμένου να αξιολογηθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της έρευνας, της διδασκαλίας, των σπουδών, και των λοιπών υπηρεσιών της Α.Σ.Κ.Τ., καθώς επίσης για την διαπίστωση τυχόν αποκλίσεων ή αδυναμιών ως προς τους στόχους και την αποστολή των ακαδημαϊκών Τμημάτων της Α.Σ.Κ.Τ., αλλά και για την σύγκριση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης σε σχέση με τους στόχους του εθνικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης, ορίζονται τα κάτωθι κριτήρια και δείκτες αξιολόγησης.

Subscribe to RSS - ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ