ΣΚΟΠΟΣ ΜΟΔΙΠ

Σκοπός & Πεδίο Εφαρμογής του Ε.Σ.Δ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. αναπτύσσει και εφαρμόζει Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, το οποίο καλύπτει το σύνολο των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της Α.Σ.Κ.Τ.

Το Ε.Σ.Δ.Π. έχει σκοπό την επίτευξη της υψηλής ποιότητας λειτουργίας της Α.Σ.Κ.Τ., τη συνεχή βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, καθώς και την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών της σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές και κυρίως σύμφωνα με τις πρακτικές του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της Α.ΔΙ.Π.

Το πεδίο εφαρμογής του Ε.Σ.Δ.Π. είναι η εφαρμογή της διασφάλισης ποιότητας στις ακαδημαϊκές μονάδες, στις διοικητικές υπηρεσίες και στο ανθρώπινο δυναμικό της Α.Σ.Κ.Τ., η ακαδημαϊκή πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών της Α.Σ.Κ.Τ., η πιστοποίηση του Ε.Σ.Δ.Π.