ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΜΕΛΗ ΜΟΔΙΠ

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, (σύμφωνα με την από 13 Οκτωβρίου 2015 απόφαση συνεδρίασης Συμβουλίου της Α.Σ.Κ.Τ.) αποτελείται από τους κάτωθι :

Τακτικά Μέλη

Ντενίση Σοφία - Λαμπρινή, Αναπληρώτρια Πρύτανη - Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.
Ξαγοράρης Ζάφος, Καθηγητής Τμήματος Εικαστικών Τεχνών,
Διάλλα Αντωνία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Πρόεδρος του Τμήματος Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης,
Ιωαννίδης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης,
Μπέτσου Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών,
Κονταράτος Ιωάννης, Επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών,
Εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών,
Εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων,

Πανέτης Γεώργιος, Εκπρόσωπος του συλλόγου διοικητικών υπαλλήλων της Α.Σ.Κ.Τ.

Γραμματέας ΜΟ.ΔΙ.Π. ορίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου της Α.Σ.Κ.Τ. (συνεδρία 13.10.2015) η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

 

 

Συγκρότηση της ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. αποτελεί δομή της Α.Σ.Κ.Τ., η οποία δημιουργήθηκε στις 28.5.2009 (απόφαση Συγκλήτου 28.5.2009, θέμα 3ο), με σκοπό την οργάνωση, το συντονισμό και την υλοποίηση των διαδικασιών Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας, σε πλήρη εναρμόνιση και συμφωνία με τις απαιτήσεις του θεσμικού νομικού πλαισίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4009/2011,  του άρθρου 13 παρ. 2 εδάφιο ιβ  και του άρθρου 83 παρ. 5 του ν. 4485/2017, όπως ισχύουν τροποποιημένες και συμπληρωμένες, η ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από:

 1. Τον Πρύτανη ή έναν από τους Αντιπρυτάνεις του ως Πρόεδρο,
 2. Πέντε (5) καθηγητές της Α.Σ.Κ.Τ.,
 3. Έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού (διοικητικού προσωπικού, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., και Ε.Τ.Ε.Π.), με δικαίωμα ψήφου όταν συζητιούνται θέματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού,
 4. Έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών,
 5. Έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων (εφόσον υπάρχουν) ως μέλη, όπως ειδικότερα καθορίζεται στον Οργανισμό.

Η διαδικασία ορισμού εκπροσώπου των προπτυχιακών φοιτητών, των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, του διοικητικού προσωπικού, των μελών Ε.Ε.Π., των μελών Ε.ΔΙ.Π., και των μελών Ε.Τ.Ε.Π., πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων συλλόγων (εφόσον υπάρχουν) των προαναφερόμενων κατηγοριών ή με αποκλειστική ευθύνη των μελών των προαναφερόμενων κατηγοριών· και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Ο μη ορισμός εκπροσώπου των προαναφερόμενων κατηγοριών δεν συνιστά λόγο μη συγκρότησης ή λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Η θητεία των μελών της ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι τετραετής, με εξαίρεση τη θητεία του εκπρόσωπου των προπτυχιακών φοιτητών και του εκπρόσωπου των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων που ορίζονται με ετήσια θητεία.

Η παραίτηση και η αντικατάσταση μέλους της ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι εφικτή μόνο μετά από τεκμηρίωση σοβαρού κωλύματος. Αντικατάσταση μέλους της ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι εφικτή εάν το μέλος απουσιάζει με νόμιμη άδεια, μεγαλύτερη του ενός ημερολογιακού έτους. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. εξακολουθεί να λειτουργεί για χρονικό διάστημα έως έξι μηνών, ακόμα και αν μέλη της εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, υπό την προϋπόθεση ότι τα λοιπά μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π. επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.

Η διοικητική υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. παρέχεται από τη Γραμματεία της ΜΟ.ΔΙ.Π., η οποία υπάγεται στον Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π. Της Γραμματείας της ΜΟ.ΔΙ.Π. προΐσταται διοικητικά ο Γραμματέας της ΜΟ.ΔΙ.Π., ο οποίος τοποθετείται μετά από εισήγηση της ΜΟ.ΔΙ.Π. και απόφαση της Συγκλήτου της Α.Σ.Κ.Τ.

 

 

Δομή – Λειτουργία – Αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. ιδρύθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 3374/2005, με απόφαση της Συγκλήτου της Α.Σ.Κ.Τ. (συνεδρία 28.5.2009, θέμα 3ο), έχοντας ως σκοπό την οργάνωση, τον συντονισμό και την υλοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας. Ανασυγκροτήθηκε με απόφαση του Συμβουλίου της Α.Σ.Κ.Τ. «Ανασυγκρότηση της ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ.» (συνεδρία 13.10.2015, θέμα 3ο) (ΑΔΑ: 7Μ1Β46Ψ8ΝΖ-ΒΒ7).

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. αποτελεί όργανο της κεντρικής διοίκησης του Ιδρύματος και συνεδριάζει – μετά από πρόσκληση του Προέδρου της – τουλάχιστον μια φορά ανά τρίμηνο καθώς και εκτάκτως όταν κρίνεται αναγκαίο.  Οι συνεδριάσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π. διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων όπως αυτές ισχύουν τροποποιημένες και συμπληρωμένες, καθώς και από όσα αναφέρονται σχετικά στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος. Στις συνεδριάσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π. μπορούν να μετέχουν – μετά από πρόσκληση του/της Προέδρου της ΜΟ.ΔΙ.Π. – μέλη κάθε κατηγορίας προσωπικού της Α.Σ.Κ.Τ.

Η Διοίκηση της Α.Σ.Κ.Τ. μεριμνά για την παροχή των απαραίτητων υποδομών και πόρων για την εύρυθμη λειτουργία της ΜΟ.ΔΙ.Π., του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και την απρόσκοπτη εφαρμογή και υλοποίηση της Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας της Α.Σ.Κ.Τ. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό της Α.Σ.Κ.Τ., από ιδίους πόρους της Α.Σ.Κ.Τ., από εθνικά, ευρωπαϊκά ή/και διεθνή προγράμματα, καθώς και από δωρεές ή/και χορηγίες, εφόσον δεν επηρεάζεται η αμεροληψία του έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 1. Συνεργάζεται με την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.), μετέχει των συναντήσεων της Α.ΔΙ.Π. και ενημερώνει τις ΟΜ.Ε.Α. των Ακαδημαϊκών Τμημάτων επί θεμάτων σχετικών με την αξιολόγηση και τη διασφάλιση ποιότητας,
 2. Αναπτύσσει συγκεκριμένη στρατηγική, πολιτική ποιότητας και διαδικασίες για την συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του Ιδρύματος,
 3. Οργανώνει και έχει την ευθύνη για την ορθή εφαρμογή των αρχών, κριτηρίων και κανονισμών, καθώς και για την οργάνωση, υλοποίηση, λειτουργία, εφαρμογή, παρακολούθηση, και συνεχή βελτίωση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της Α.Σ.Κ.Τ.,
 4. Συντάσσει την Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της Α.Σ.Κ.Τ. και την υποβάλλει στα αρμόδια όργανα διοίκησης της Α.Σ.Κ.Τ.,
 5. Υποστηρίζει τις διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης, πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της Α.Σ.Κ.Τ., στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της Α.ΔΙ.Π.,
 6. Προγραμματίζει, συντάσσει και εισηγείται το ετήσιο χρονοδιάγραμμα – προγραμματισμό δράσεων της ΜΟ.ΔΙ.Π. και ευθύνεται για την σύνταξη του ετήσιου απολογισμού των προαναφερόμενων δράσεων,
 7. Συγκροτεί ομάδες εργασίας από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό ή/και από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας με σκοπό την υποβοήθηση του έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π. Οι προαναφερόμενες ομάδες εργασίες αναλαμβάνουν ή συμβάλλουν στον σχεδιασμό, ανάπτυξη, επεξεργασία και βελτίωση επιμέρους ενοτήτων του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της Α.Σ.Κ.Τ.,
 8. Μεριμνά για την ανάπτυξη, συντήρηση και αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης δεδομένων αξιολόγησης σε συνεργασία με την Α.ΔΙ.Π. και μεριμνά για την περιοδική υποβολή των δεδομένων αυτών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (Ο.Π.Ε.Σ.Π.) της Α.ΔΙ.Π.,
 9. Υποστηρίζει και συστηματικά παρακολουθεί τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και υπηρεσιών της Α.Σ.Κ.Τ., συνεργάζεται για το σκοπό αυτό – με τις συγκροτούμενες ανά Ακαδημαϊκό Τμήμα – Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) ή Ειδικές Ομάδες Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.).
 10. Μελετά τα αποτελέσματα των διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και υπηρεσιών της Α.Σ.Κ.Τ., λαμβάνει αποφάσεις επί ενδεχόμενων σφαλμάτων, παραλείψεων, και ενδεικνυόμενων ενεργειών και μεριμνά για τη δημοσιοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης και των αποτελεσμάτων αυτών,
 11. Παρακολουθεί τις προβλεπόμενες – από την ισχύουσα νομοθεσία – τελικές εκθέσεις εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και υπηρεσιών της Α.Σ.Κ.Τ. και επιμελείται της αποστολής τους στην Α.ΔΙ.Π. όποτε αυτό απαιτείται,
 12. Έχει την ευθύνη τήρησης των διαδικασιών ελέγχου των κριτηρίων σχετικά με τον σχεδιασμό, την έγκριση και την αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών, με σκοπό τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας τους,
 13. Υποστηρίζει τις διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης, πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της Α.ΔΙ.Π.,
 14. Συντάσσει την – ανά τετραετία – Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Ιδρύματος και μεριμνά για την αποστολή της στην Α.ΔΙ.Π.,
 15. Υποστηρίζει τη διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης της Α.Σ.Κ.Τ. και συνεργάζεται με την Α.ΔΙ.Π. ως προς την υλοποίηση της προαναφερόμενης διαδικασίας,
 16. Παρακολουθεί την επικαιροποίηση των ιστοσελίδων της Α.Σ.Κ.Τ., με σκοπό την έγκριση, επαρκή παροχή και διάχυση της δημόσιας πληροφόρησης επί των προγραμμάτων σπουδών και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ερευνητικών δραστηριοτήτων της Α.Σ.Κ.Τ.,
 17. Παρακολουθεί τους διεθνείς πίνακες κατάταξης, συνεργάζεται με στελέχη των οργανισμών σύνταξης πινάκων κατάταξης, επεξεργάζεται και αναλύει τα δεδομένα, ανακοινώνει τα ευρήματα στην ακαδημαϊκή κοινότητα, και σχεδιάζει δράσεις και ενέργειες βελτιστοποίησης της θέσης του Ιδρύματος στους προαναφερόμενους πίνακες κατάταξης,
 18. Πραγματοποιεί μελέτες και έρευνες αναφορικά με την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου της Α.Σ.Κ.Τ. και ενημερώνει επί αυτών την ηγεσία της Α.Σ.Κ.Τ.,
 19. Αναδεικνύει τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στην Α.Σ.Κ.Τ. και φροντίζει για τη δημοσιοποίηση και την προβολή τους,
 20. Οργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις, ημερίδες, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις επί θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΜΟ.ΔΙ.Π., όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

 

 

Δομή – Αρμοδιότητες της Γραμματείας ΜΟΔΙΠ της ΑΣΚΤ

Η Γραμματεία της ΜΟΔΙΠ της ΑΣΚΤ αποτελεί αυτοτελή διοικητική μονάδα της κεντρικής διοίκησης της ΑΣΚΤ, το επίπεδο της οποίας καθορίζεται από τον Οργανισμό της ΑΣΚΤ, και υπάγεται στις αρμοδιότητες του Προέδρου της ΜΟΔΙΠ.

Της Γραμματείας της ΜΟΔΙΠ προΐσταται διοικητικά ο Γραμματέας της ΜΟΔΙΠ, ο οποίος τοποθετείται μετά από εισήγηση της ΜΟΔΙΠ και απόφαση της Συγκλήτου της ΑΣΚΤ.

Η Γραμματεία της ΜΟΔΙΠ στελεχώνεται από μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους ή υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. καθώς και από εξωτερικούς συνεργάτες που συνιστούν την Ομάδα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης της ΜΟΔΙΠ. Τα προσόντα των ανωτέρω προβλέπονται στον Οργανισμό της ΑΣΚΤ.

Η Γραμματεία της ΜΟΔΙΠ είναι αρμόδια για την διοικητική υποστήριξη του επιστημονικού και διοικητικού έργου της ΜΟΔΙΠ, για την ενημέρωση των μελών της ΜΟΔΙΠ αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία, για την αρχειοθέτηση και ταξινόμηση του υλικού που προκύπτει κατά τη διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και του ΕΣΔΠ, η γραμματειακή υποστήριξη στη σύνταξη εγγράφων και εκθέσεων, η ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος με τα δεδομένα και τα στοιχεία των ερωτηματολογίων, η τεχνική υποστήριξη σε θέματα συμπλήρωσης τεχνικών δελτίων και λοιπών υποχρεώσεων, και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της ΜΟΔΙΠ.

Η διακινούμενη αλληλογραφία μεταξύ ΜΟΔΙΠ και άλλων υπηρεσιών – εντός και εκτός της ΑΣΚΤ – υπογράφεται από την/τον Πρόεδρο της ΜΟΔΙΠ και φέρει το λογότυπο της ΑΣΚΤ.

Επικεφαλής της Ομάδας Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης (ΟΔΤΥ) είναι ο Γραμματέας της ΜΟΔΙΠ της ΑΣΚΤ. Οι διοικητικοί υπάλληλοι και οι εξωτερικοί συνεργάτες που απαρτίζουν την ΟΔΤΥ έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

 1. Μεριμνούν για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Γραμματείας της ΜΟΔΙΠ. Παραλαμβάνουν, ταξινομούν και αρχειοθετούν αλληλογραφία, στοιχεία και εκθέσεις που στέλνουν τα Ακαδημαϊκά Τμήματα και υποστηρίζουν τα μέλη της ΜΟΔΙΠ στο έργο τους
 2. Μεριμνούν για την διακίνηση της αλληλογραφίας από και προς την ΜΟΔΙΠ και τις ΟΜΕΑ ή τις λοιπές διοικητικές υπηρεσίες της ΑΣΚΤ με τις οποίες συνεργάζονται και οι οποίες συμμετέχουν στην αξιολόγηση
 3. Οργανώνουν ημερίδες και δράσης για τη δημοσιότητα του έργου της ΜΟΔΙΠ της ΑΣΚΤ
 4. Συνεργάζονται και παρακολουθούν σε συνεργασία με τον Γραμματέα της ΜΟΔΙΠ την υλοποίηση των διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων της ΑΣΚΤ
 5. Συνεργάζονται με τα μέλη των ΟΜΕΑ για τη σύνταξη εγγράφων επί θεμάτων εσωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών
 6. Παρακολουθούν την ορθή συμπλήρωση των εντύπων και την τήρηση των διαδικασιών του ΕΣΔΠ της ΑΣΚΤ
 7. Είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και εφαρμογή Τεχνικών Δελτίων Πράξεων ενδεχόμενης χρηματοδότησης της ΜΟΔΙΠ της ΑΣΚΤ
 8. Μεριμνούν για την ενημέρωση και την αναβάθμιση του ΟΠΣ της ΜΟΔΙΠ της ΑΣΚΤ
 9. Τα μέλη της ΟΔΤΥ κλάδου Πληροφορικής, μεριμνούν για τη συντήρηση και αναβάθμιση του ΟΠΣ της ΜΟΔΙΠ της ΑΣΚΤ, σύμφωνα με τα εκάστοτε απαιτούμενα του ΕΣΔΠ και συνεργάζονται με την ΑΔΙΠ για τη σύνδεση στο Ενιαίο Πληροφοριακό της Σύστημα
 10. Υποστηρίζουν τα μέλη των ΟΜΕΑ στη χρήση του ΟΠΣ της ΜΟΔΙΠ της ΑΣΚΤ.

 

Γραμματέας ΜΟΔΙΠ της ΑΣΚΤ

Ο Γραμματέας της ΜΟΔΙΠ ασκεί συντονιστικό ρόλο, υποστηρίζει το επιστημονικό και διοικητικό έργο της ΜΟ.ΔΙ.Π. και θα πρέπει να έχει σημαντική γνώση και εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας. Ο Γραμματέας της ΜΟΔΙΠ μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις της ΜΟΔΙΠ, και είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων της ΜΟΔΙΠ. Η σύνταξη των πρακτικών της ΜΟΔΙΠ μπορεί να ανατεθεί σε διοικητικό υπάλληλο της Γραμματείας της ΜΟΔΙΠ της ΑΣΚΤ. 

Ο Γραμματέας της ΜΟΔΙΠ της ΑΣΚΤ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. Προΐσταται των υπηρετούντων υπαλλήλων στη Γραμματεία της ΜΟΔΙΠ
 2. Είναι ο επικεφαλής της Ομάδας Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης
 3. Συμβάλει στη σύνταξη του ΕΣΔΠ, καθώς και στην και στην υλοποίηση της διαδικασίας πιστοποίησής του σε συνεργασία με την ΑΔΙΠ
 4. Συμβάλει στο συγγραφικό έργο των μελών της ΜΟΔΙΠ της ΑΣΚΤ επί θεμάτων και διαδικασιών αξιολόγησης
 5. Συμμετέχει στις ενημερωτικές συναντήσεις της ΑΔΙΠ και οργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις με τα μέλη των ΟΜΕΑ των Ακαδημαϊκών Τμημάτων, επί θεμάτων διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας
 6. Αποτελεί τον επικοινωνιακό κρίκο μεταξύ των μελών της ΜΟΔΙΠ της ΑΣΚΤ, με τις Πρυτανικές Αρχές, με τα μέλη των ΟΜΕΑ των Ακαδημαϊκών Τμημάτων, καθώς και με τις λοιπές διοικητικές υπηρεσίες της ΑΣΚΤ
 7. Παρακολουθεί τις διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, επικοινωνεί με τις ΟΜΕΑ, και ενημερώνει τις Πρυτανικές Αρχές επί θεμάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των διαδικασιών πιστοποίησης στην ΑΣΚΤ
 8. Συντονίζει και υποστηρίζει τις διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και του ΕΣΔΠ της ΑΣΚΤ
 9. Συντάσσει και προτείνει προς τη ΜΟΔΙΠ το ετήσιο χρονοδιάγραμμα και τον προγραμματισμό των δράσεων και ευθύνεται για τη σύνταξη του ετήσιου απολογισμού δράσεων της ΜΟΔΙΠ
 10. Επιβλέπει την εφαρμογή του ΕΣΔΠ και ενημερώνει τις Πρυτανικές Αρχές επί θεμάτων και προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας στην ΑΣΚΤ.

 

upd20160601