ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση»

 

Το 2005 δημοσιεύθηκε ο νόμος 3374 (ΦΕΚ 189α/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα διπλώματος.», στον οποίο περιγράφονται θέματα που αφορούν:

  • στο αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπό της αξιολόγησης (άρθρο 1),
  • στις διαδικασίες και στα όργανα της αξιολόγησης (άρθρο 2),
  • στα κριτήρια και δείκτες της αξιολόγησης (άρθρο 3),
  • στις διαδικασίες και στην έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης (άρθρα 4, 5, και 6), και
  • στις διαδικασίες, στην Επιτροπή, και στην έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης (άρθρα 7, 8, και 9).

 

Επίσης έχουν δημοσιευθεί οι κάτωθι νόμοι, οι οποίοι περιλαμβάνουν στα άρθρα τους διατάξεις που τροποποιούν και συμπληρώνουν τον αρχικό νόμο 3374/2005. Συγκεκριμένα:

  • 3577 (ΦΕΚ 130α/8.6.2007) «Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις», άρθρου 13 «Θέματα Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας».
  • 3794 (ΦΕΚ 156α/4.9.2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», άρθρο 28 «Θέματα Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.) Ανώτατης Εκπαίδευσης».
  • 3848 (ΦΕΚ 71α/19.5.2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης & αξιοκρατίας στην εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», άρθρο 38 «Θέματα της Α.ΔΙ.Π.».

Ο νόμος πλαίσιο 4009 (ΦΕΚ 195α/6.9.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (άρθρο 14, «Μονάδα διασφάλισης της ποιότητας»), αναβαθμίζει τις ΜΟ.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι., οι οποίες αναλαμβάνουν εφεξής ρόλο κομβικής σημασίας στην καθημερινή λειτουργία τους και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των οργάνων της διοίκησή τους.