ΜΟΔΙΠ

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών) δημιουργήθηκε με σκοπό την οργάνωση, τον συντονισμό και την υλοποίηση των διαδικασιών Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας σε πλήρη εναρμόνιση και συμφωνία με τις απαιτήσεις του ισχύοντα θεσμικού πλαισίου (ν. 3374/2005).

 

Σκοπός της η διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και λοιπού έργου της Α.Σ.Κ.Τ., καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών της, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της Α.ΔΙ.Π..

 

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. αποτελεί δομή του Ιδρύματος και ο ρόλος της είναι κομβικής σημασίας στην καθημερινή λειτουργία της και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των οργάνων διοίκησης, αφού στο πλαίσιο των κοινών αρχών και κατευθύνσεων του Ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και της Ανεξάρτητης Αρχής για τη Διασφάλιση και Πιστοποίηση της Ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης (Α.ΔΙ.Π.) αναπτύσσει το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητάς της που συνίσταται στην ανάπτυξη και εφαρμογή συγκεκριμένης στρατηγικής και διαδικασιών για τη βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, αναπτυξιακών δραστηριοτήτων και των διοικητικών υπηρεσιών της.  Στο πλαίσιο αυτό η ΜΟ.ΔΙ.Π. οργανώνει, λειτουργεί και αναθεωρεί το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας της Α.Σ.Κ.Τ. καθοδηγεί και υποστηρίζει τις διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης των μονάδων και υπηρεσιών της καθώς και τις διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητάς της.