ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΤΗΣ  ΑΝΩΤΑΤΗΣ  ΣΧΟΛΗΣ  ΚΑΛΩΝ  ΤΕΧΝΩΝ

 

 

Άρθρο 1

Σκοπός ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ.

           

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών) δημιουργήθηκε με σκοπό την οργάνωση, τον συντονισμό και την υλοποίηση των διαδικασιών Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας σε πλήρη εναρμόνιση και συμφωνία με τις απαιτήσεις του ισχύοντα θεσμικού πλαισίου (ν. 3374/2005).

            Σκοπός της η διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και λοιπού έργου της Α.Σ.Κ.Τ., καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών της, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της Α.ΔΙ.Π..

            Η ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. αποτελεί δομή του Ιδρύματος και ο ρόλος της είναι κομβικής σημασίας στην καθημερινή λειτουργία της και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των οργάνων διοίκησης, αφού στο πλαίσιο των κοινών αρχών και κατευθύνσεων του Ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και της Ανεξάρτητης Αρχής για τη Διασφάλιση και Πιστοποίηση της Ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης (Α.ΔΙ.Π.) αναπτύσσει το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητάς της που συνίσταται στην ανάπτυξη και εφαρμογή συγκεκριμένης στρατηγικής και διαδικασιών για τη βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, αναπτυξιακών δραστηριοτήτων και των διοικητικών υπηρεσιών της.  Στο πλαίσιο αυτό η ΜΟ.ΔΙ.Π. οργανώνει, λειτουργεί και αναθεωρεί το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας της Α.Σ.Κ.Τ. καθοδηγεί και υποστηρίζει τις διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης των μονάδων και υπηρεσιών της καθώς και τις διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητάς της.

 

Άρθρο 2

Συγκρότηση ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ.

           

Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 80 παράγρ. 12ε του ν. 4009/2011 όπως ισχύει : «ε) Μέχρι την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 14 και τη συγκρότηση της ΜΟ.ΔΙ.Π. σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3374/2005 που αφορούν στη ΜΟ.ΔΙ.Π.».

Συνεπώς σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 3374/2005 η ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου, και αποτελείται από τους :

 • Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ως Πρόεδρο,
 • Τρία μέλη ΔΕΠ,
 • Έναν κοινό εκπρόσωπο του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού,
 • Ένα εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, και
 • Ένα εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών ως μέλη.

            Μελλοντικά η συγκρότηση της ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. θα γίνεται με απόφαση του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4009/201, και θα αποτελείται από :

 1. τον Πρύτανη ή έναν από τους αναπληρωτές του, ως Πρόεδρο,
 2. πέντε Καθηγητές της Α.Σ.Κ.Τ.,
 3. έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού (διοικητικού προσωπικού, Ε.Ε.Π., Ε.Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.) με δικαίωμα ψήφου όταν συζητιούνται θέματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού,
 4. έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, και
 5. έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων,

ως μέλη, όπως ειδικότερα καθορίζεται στον Οργανισμό της Α.Σ.Κ.Τ..

            Με απόφαση της Συγκλήτου ορίζεται ένα μέλος του διοικητικού προσωπικού της Α.Σ.Κ.Τ. ως Γραμματέας.

            Η θητεία των μελών της ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι τετραετής. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών ορίζονται για ετήσια θητεία.

 

Άρθρο 3

Συνεδριάσεις ΜΟ.ΔΙ.Π.

 

Ο Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π. συγκαλεί τη ΜΟ.ΔΙ.Π., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη στην οποία μπορούν κατ’ εξαίρεση να συζητηθούν και θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη αν υπάρχει απαρτία και συμφωνούν τα παρόντα μέλη για την συζήτηση των θεμάτων αυτών, προεδρεύει των εργασιών της ΜΟ.ΔΙ.Π., και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών της.

Ο Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π. αναπληρώνεται από το αρχαιότερο μέλος της υψηλότερης βαθμίδας που μετέχει στη σύνθεση της ΜΟ.ΔΙ.Π..

Η πρόσκληση γνωστοποιείται από τον/την Γραμματέα της ΜΟ.ΔΙ.Π. στα μέλη, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την συνεδρίαση, μπορεί δε να γίνει και με τηλεφώνημα, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό μήνυμα, ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον το γεγονός τούτο αποδεικνύεται από σχετική σημείωση σε ειδικό έντυπο ή βιβλίο, και η οποία φέρει υποχρεωτικά τη χρονολογία και την υπογραφή του Γραμματέα που διένειμε την πρόσκληση. Η προθεσμία αυτή μπορεί σε περίπτωση κατεπείγοντος να συντμηθεί, στην πρόσκληση όμως τότε πρέπει να βεβαιώνονται οι λόγοι που κατέστησαν τη σύντμηση αναγκαία.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, στην περίπτωση δε της ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Για τις συνεδριάσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π. συντάσσεται πρακτικό στο οποίο εκτός των ονομάτων, των ιδιοτήτων των παρισταμένων μελών, του τόπου και του χρόνου της συνεδρίασης, καταγράφονται συνοπτικά και περιεκτικά ως προς το περιεχόμενό τους τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και οι αποφάσεις που λήφθηκαν. Το πρακτικό συντάσσεται από τον/την Γραμματέα της ΜΟ.ΔΙ.Π. και επικυρώνεται από τον Πρόεδρο.

Όλη η αλληλογραφία που διακινείται ανάμεσα στην υπηρεσία της ΜΟ.ΔΙ.Π. και σε υπηρεσίες εντός και εκτός του Ιδρύματος, υπογράφεται από τον Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π., και φέρει το λογότυπο της ΜΟ.ΔΙ.Π. που συνίσταται στο :

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ

 

Στις συνεδριάσεις μετέχουν κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της ΜΟ.ΔΙ.Π., Πρόεδροι και μέλη των ΟΜ.Ε.Α. (Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης) των ακαδημαϊκών Τμημάτων της Α.Σ.Κ.Τ., καθώς και στελέχη και εκπρόσωποι των διοικητικών υπηρεσιών της Α.Σ.Κ.Τ. με τις οποίες συνεργάζεται η ΜΟ.ΔΙ.Π.. Επίσης μετά από πρόσκληση του Προέδρου της ΜΟ.ΔΙ.Π. έχουν τη δυνατότητα στις συνεδριάσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π. να μετέχουν ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και οι συνεργάτες του χρηματοδοτούμενου από εξειδικευμένο πρόγραμμα του Ε.Σ.Π.Α. έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π..

 

Άρθρο 4

Αρμοδιότητες ΜΟ.ΔΙ.Π.

           

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

 • την ανάπτυξη συγκεκριμένης στρατηγικής και των απαραίτητων διαδικασιών για τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία και στις υπηρεσίες της Α.Σ.Κ.Τ., που αποτελεί το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας της Α.Σ.Κ.Τ.,
 • τη σύνταξη ετήσιου προγραμματισμού των ενεργειών της και το σχεδιασμό και τη διαχείριση της ιστοσελίδας της ΜΟ.ΔΙ.Π. με ανάλογη τεχνική υποστήριξη,
 • την οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας της Α.Σ.Κ.Τ.,
 • το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών της Α.Σ.Κ.Τ.,
 • την προώθηση συνεργασιών με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής,
 • την προώθηση και διάχυση της πληροφορίας στη διοίκηση της Α.Σ.Κ.Τ. σχετικά με τις τάσεις, προοπτικές και πρακτικές Διασφάλισης της Ποιότητας,
 • την οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων ή ημερίδων σχετικά με τις τάσεις, προοπτικές και πρακτικές Διασφάλισης της Ποιότητας, το έργο της ΜΟ.ΔΙ.Π., και για θέματα σχετικά με την αποστολή της ΜΟ.ΔΙ.Π.,
 • την πραγματοποίηση μελετών που αφορούν στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της Α.Σ.Κ.Τ., και την πρόταση τρόπων βελτίωσης,
 • συνεργάζεται με τις συγκροτημένες από τα ακαδημαϊκά Τμήματα ΟΜ.Ε.Α. (Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης) ή Ε.Ο.Α. (Ειδικές Ομάδες Αξιολόγησης),
 • επιμελείται όσον αφορά τον εμπλουτισμό των Οδηγών Σπουδών των ακαδημαϊκών Τμημάτων και με στοιχεία χρήσιμα για την αξιολόγησή τους,
 • παρακολουθεί και συντονίζει τις διαδικασίες για την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή των ετήσιων εσωτερικών εκθέσεων των ακαδημαϊκών μονάδων της Α.Σ.Κ.Τ. (όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 5 του ν. 3374/2005),
 • συγκεντρώνει τις ετήσιες εσωτερικές εκθέσεις καθώς και τις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης των ακαδημαϊκών Τμημάτων και τις διαβιβάζει στην Α.ΔΙ.Π. (Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας),
 • συντάσσει κάθε διετία την αντίστοιχη εσωτερική απογραφική έκθεση της Α.Σ.Κ.Τ. σχετικά με τη λειτουργία του Ιδρύματος, η οποία βασίζεται στις υποβληθείσες ετήσιες εσωτερικών εκθέσεις των ακαδημαϊκών Τμημάτων, και η οποία υποβάλλεται στη Διοίκηση της Α.Σ.Κ.Τ. προκειμένου να λάβει γνώση και να εισηγηθεί σχετικά,
 • συντάσσει την περιοδική ανά τετραετία Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης σχετικά με τη λειτουργία της Α.Σ.Κ.Τ., την οποία διαβιβάζει στην Α.ΔΙ.Π., προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης της Α.Σ.Κ.Τ., από Ειδική Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων (άρθρο 5 παρ. 4 του ν. 3374/2005),
 • την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών,
 • τη συγκέντρωση των τελικών εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης και τη διαβίβαση τους στις αντίστοιχες ακαδημαϊκές μονάδες και στην Α.ΔΙ.Π.,
 • την επεξεργασία των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και την υποβολή προτάσεων στα συλλογικά όργανα της Α.Σ.Κ.Τ. σε σχέση με δράσεις βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και των άλλων υπηρεσιών,
 • στηρίζει τον Πρύτανη στην κατάρτιση των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού που υποβάλλεται στην Α.ΔΙ.Π., σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 62 του ν. 4009/2011,
 • συμβάλει στη διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδίου και του τετραετούς ακαδημαϊκού – αναπτυξιακού προγράμματος της Α.Σ.Κ.Τ.,
 • αναπτύσσει ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (Ο.Π.Σ.) διαχείρισης των δεδομένων της αξιολόγησης και έχει την ευθύνη για τη συστηματική παρακολούθηση και δημοσιοποίηση στον ιστότοπο της Α.Σ.Κ.Τ. των σχετικών με την αξιολόγηση των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων τους, και
 • τηρεί αρχείο με τις Εκθέσεις Αξιολόγησης των ακαδημαϊκών Τμημάτων και του Ιδρύματος (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή),
 • τηρεί αρχείο με τα πρακτικά των συνεδριάσεων της ΜΟ.ΔΙ.Π. (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή),
 • συμβάλει στην τεκμηρίωση και συνδράμει τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο, όσον αφορά στη συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία και κατάργηση των ακαδημαϊκών Τμημάτων της Α.Σ.Κ.Τ.. Στις σχετικές διαδικασίες εμπλέκονται η Σύγκλητος, το Συμβούλιο και η Α.ΔΙ.Π. σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγρ. 4δ του ν. 4076/2012,
 • μετά το τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, υποβάλλει στη Σύγκλητο απολογιστική έκθεση σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΜΟ.ΔΙ.Π. και το επιτελούμενο έργο της,
 • συνεργάζεται με την Α.ΔΙ.Π. :

(α)    για την πιστοποίηση ποιότητας των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας της Α.Σ.Κ.Τ.,

(β)    για την πιστοποίηση ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα προγράμματα σύντομου κύκλου, δια βίου μάθησης, εξ αποστάσεων εκπαίδευσης, καθώς και συνεργασίας με άλλα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

(γ)    στην εισήγηση προτάσεων προς τα όργανα διοίκησης σχετικά με τους τρόπους και τα μέσα για τη συνεχή διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση κατά τα πρότυπα της Α.ΔΙ.Π.,

(δ)    στον σχεδιασμό των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης, και

(ε)    σχετικά με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.).

 

Άρθρο 5

Κριτήρια και δείκτες αξιολόγησης

            Προκειμένου να αξιολογηθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της έρευνας, της διδασκαλίας, των σπουδών, και των λοιπών υπηρεσιών της Α.Σ.Κ.Τ., καθώς επίσης για την διαπίστωση τυχόν αποκλίσεων ή αδυναμιών ως προς τους στόχους και την αποστολή των ακαδημαϊκών Τμημάτων της Α.Σ.Κ.Τ., αλλά και για την σύγκριση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης σε σχέση με τους στόχους του εθνικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης, ορίζονται τα κάτωθι κριτήρια και δείκτες αξιολόγησης.

            Τα κριτήρια και οι δείκτες αξιολόγησης που ορίζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3374/2005, όπως έχουν εξειδικευτεί, τυποποιηθεί και συμπληρωθεί από την Α.ΔΙ.Π., και έχουν προσαρμοστεί στα γνωστικά αντικείμενα των ακαδημαϊκών Τμημάτων της Α.Σ.Κ.Τ. αφορούν στους εξής τέσσερεις άξονες :

 1. την Ποιότητα του διδακτικού έργου,
 2. την Ποιότητα του ερευνητικού έργου,
 3. την Ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών, και
 4. την Ποιότητα των λοιπών υπηρεσιών (διοικητικών υπηρεσιών, φοιτητικής μέριμνας, υποδομών Τ.Π.Ε., διαφάνειας στη διαχείριση των οικονομικών πόρων κλπ).

            Ενδεικτικά, οι προαναφερόμενοι τέσσερεις άξονες αναλύονται ως εξής :

 1. Ως προς την Ποιότητα του διδακτικού έργου :
  • Αποτελεσματικότητα διδακτικού προσωπικού,
  • Ποιότητα διδακτικής διαδικασίας,
  • Εκπαιδευτικά συγγράμματα και βοηθήματα,
  • Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών,
  • Συνεργασία – σχέσεις μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων,
  • Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού και φοιτητών στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus,
  • Επίπεδο και επικαιρότητα παρεχόμενων γνώσεων,
  • Έρευνα, σύνδεση έρευνας με διδασκαλία.
 2. Ως προς την Ποιότητα του ερευνητικού έργου :
 • Προαγωγή έρευνας στα πλαίσια του ακαδημαϊκού Τμήματος. Συμμετοχή φοιτητών στην έρευνα κλπ.
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις.
 • Αποτελεσματικότητα, δημοσιοποίηση, και αναγνώριση ερευνητικών αποτελεσμάτων.
 • Ερευνητικές συνεργασίες (οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων κλπ).
 • Διακρίσεις.

Και όσον αφορά στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών :

 • Βραβεία & διακρίσεις συμμετεχόντων μελών Δ.Ε.Π. ή και φοιτητών, σε εκθέσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Καλλιτεχνικές συνεργασίες (οργάνωση και πραγματοποίηση workshop, ομαδικές εκθέσεις κλπ).
 • Καλλιτεχνικές εκθέσεις.
 • Δημοσιοποίηση, κριτικές καλλιτεχνικών εκθέσεων.
 1. Ως προς Ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών :
 • Ανταπόκριση στους στόχους των ακαδημαϊκών Τμημάτων.
 • Συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του προγράμματος σπουδών των ακαδημαϊκών Τμημάτων.
 1. Ως προς την Ποιότητα των λοιπών υπηρεσιών :
 • Ποιότητα των Διοικητικών Υπηρεσιών :

(α)    αξιολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών από τις Γραμματείες των ακαδημαϊκών Τμημάτων,

(β)    αξιολόγηση των λοιπών διοικητικών υπηρεσιών της κεντρικής διοίκησης της Α.Σ.Κ.Τ. (Γραμματείες λοιπών οργανικών μονάδων, Διευθύνσεις Διοικητικού, Οικονομικής Υπηρεσίας, Ε.Λ.Κ.Ε., ΜΟ.ΔΙ.Π. κλπ),

(γ)    αξιολόγηση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών Βιβλιοθήκης,

(δ)    αξιολόγηση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών Φοιτητικής Μέριμνας (Υγειονομική περίθαλψη, στέγαση, σίτιση, Erasmus κλπ),

(ε)    αξιολόγηση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών από το Κέντρο Πληροφορικής και Δικτύων, και

(στ)  αξιολόγηση ποιότητας των πάσης φύσεως υποδομών της Α.Σ.Κ.Τ. (Πινακοθήκη, Κτιριακές Υποδομές, Υποδομές – εγκαταστάσεις νέων τεχνολογιών, Καλλιτεχνικοί Σταθμοί κλπ).

 

Άρθρο 6

Πόροι της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Α.Σ.Κ.Τ., ενώ επιτρέπεται και η αναζήτηση δωρεών και χορηγιών εφόσον δεν επηρεάζεται η αμεροληψία της αξιολόγησης.