Ενιαίος & αδιάσπαστος τίτλος μεταπτυχιακού επιπέδου (Intergrated master)