ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΔΙΠ

Κριτήρια Ποιότητας & Πιστοποίησης

Προγραμμάτων Σπουδών της Α.Σ.Κ.Τ.

            Τα κριτήρια ελέγχου ποιότητας του Ε.Σ.Δ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. αναγράφονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας της Α.Σ.Κ.Τ. (http://modip.asfa.gr/sites/default/files/docs/4.%20%CE%95%CE%B3%CF%87%CE...). Στο άρθρο 72 του ν. 4009/2011 καταγράφονται τα γενικά κριτήρια πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, όπως έχουν θεσπιστεί από την Α.ΔΙ.Π., και είναι τα εξής:

  1. Η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του προγράμματος σπουδών,
  2. Τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα επιδιωκόμενα προσόντα σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
  3. Η δομή και η οργάνωση του προγράμματος σπουδών,
  4. Η ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου,
  5. Η καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού,
  6. Η ποιότητα του ερευνητικού έργου κάθε ακαδημαϊκής μονάδας,
  7. Ο βαθμός σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα,
  8. Η ζήτηση στην αγορά εργασίας των αποκτώμενων προσόντων, και
  9. Η ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, η Βιβλιοθήκη, και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας.