ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΔΙΠ

Κριτήρια και δείκτες αξιολόγησης

            Προκειμένου να αξιολογηθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της έρευνας, της διδασκαλίας, των σπουδών, και των λοιπών υπηρεσιών της Α.Σ.Κ.Τ., καθώς επίσης για την διαπίστωση τυχόν αποκλίσεων ή αδυναμιών ως προς τους στόχους και την αποστολή των ακαδημαϊκών Τμημάτων της Α.Σ.Κ.Τ., αλλά και για την σύγκριση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης σε σχέση με τους στόχους του εθνικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης, ορίζονται τα κάτωθι κριτήρια και δείκτες αξιολόγησης.

            Τα κριτήρια και οι δείκτες αξιολόγησης που ορίζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3374/2005, όπως έχουν εξειδικευτεί, τυποποιηθεί και συμπληρωθεί από την Α.ΔΙ.Π., και έχουν προσαρμοστεί στα γνωστικά αντικείμενα των ακαδημαϊκών Τμημάτων της Α.Σ.Κ.Τ. αφορούν στους εξής τέσσερεις άξονες :

 1. την Ποιότητα του διδακτικού έργου,
 2. την Ποιότητα του ερευνητικού έργου,
 3. την Ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών, και
 4. την Ποιότητα των λοιπών υπηρεσιών (διοικητικών υπηρεσιών, φοιτητικής μέριμνας, υποδομών Τ.Π.Ε., διαφάνειας στη διαχείριση των οικονομικών πόρων κλπ).

            Ενδεικτικά, οι προαναφερόμενοι τέσσερεις άξονες αναλύονται ως εξής :

 1. Ως προς την Ποιότητα του διδακτικού έργου :
  • Αποτελεσματικότητα διδακτικού προσωπικού,
  • Ποιότητα διδακτικής διαδικασίας,
  • Εκπαιδευτικά συγγράμματα και βοηθήματα,
  • Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών,
  • Συνεργασία – σχέσεις μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων,
  • Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού και φοιτητών στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus,
  • Επίπεδο και επικαιρότητα παρεχόμενων γνώσεων,
  • Έρευνα, σύνδεση έρευνας με διδασκαλία.
 2. Ως προς την Ποιότητα του ερευνητικού έργου :
 • Προαγωγή έρευνας στα πλαίσια του ακαδημαϊκού Τμήματος. Συμμετοχή φοιτητών στην έρευνα κλπ.
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις.
 • Αποτελεσματικότητα, δημοσιοποίηση, και αναγνώριση ερευνητικών αποτελεσμάτων.
 • Ερευνητικές συνεργασίες (οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων κλπ).
 • Διακρίσεις.

Και όσον αφορά στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών :

 • Βραβεία & διακρίσεις συμμετεχόντων μελών Δ.Ε.Π. ή και φοιτητών, σε εκθέσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Καλλιτεχνικές συνεργασίες (οργάνωση και πραγματοποίηση workshop, ομαδικές εκθέσεις κλπ).
 • Καλλιτεχνικές εκθέσεις.
 • Δημοσιοποίηση, κριτικές καλλιτεχνικών εκθέσεων.
 1. Ως προς Ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών :
 • Ανταπόκριση στους στόχους των ακαδημαϊκών Τμημάτων.
 • Συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του προγράμματος σπουδών των ακαδημαϊκών Τμημάτων.
 1. Ως προς την Ποιότητα των λοιπών υπηρεσιών :
 • Ποιότητα των Διοικητικών Υπηρεσιών :

(α)    αξιολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών από τις Γραμματείες των ακαδημαϊκών Τμημάτων,

(β)    αξιολόγηση των λοιπών διοικητικών υπηρεσιών της κεντρικής διοίκησης της Α.Σ.Κ.Τ. (Γραμματείες λοιπών οργανικών μονάδων, Διευθύνσεις Διοικητικού, Οικονομικής Υπηρεσίας, Ε.Λ.Κ.Ε., ΜΟ.ΔΙ.Π. κλπ),

(γ)    αξιολόγηση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών Βιβλιοθήκης,

(δ)    αξιολόγηση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών Φοιτητικής Μέριμνας (Υγειονομική περίθαλψη, στέγαση, σίτιση, Erasmus κλπ),

(ε)    αξιολόγηση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών από το Κέντρο Πληροφορικής και Δικτύων, και

(στ)  αξιολόγηση ποιότητας των πάσης φύσεως υποδομών της Α.Σ.Κ.Τ. (Πινακοθήκη, Κτιριακές Υποδομές, Υποδομές – εγκαταστάσεις νέων τεχνολογιών, Καλλιτεχνικοί Σταθμοί κλπ).