ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΔΙΠ

Αρμοδιότητες ΜΟ.ΔΙ.Π.

           

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

 • την ανάπτυξη συγκεκριμένης στρατηγικής και των απαραίτητων διαδικασιών για τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία και στις υπηρεσίες της Α.Σ.Κ.Τ., που αποτελεί το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας της Α.Σ.Κ.Τ.,
 • τη σύνταξη ετήσιου προγραμματισμού των ενεργειών της και το σχεδιασμό και τη διαχείριση της ιστοσελίδας της ΜΟ.ΔΙ.Π. με ανάλογη τεχνική υποστήριξη,
 • την οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας της Α.Σ.Κ.Τ.,
 • το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών της Α.Σ.Κ.Τ.,
 • την προώθηση συνεργασιών με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής,
 • την προώθηση και διάχυση της πληροφορίας στη διοίκηση της Α.Σ.Κ.Τ. σχετικά με τις τάσεις, προοπτικές και πρακτικές Διασφάλισης της Ποιότητας,
 • την οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων ή ημερίδων σχετικά με τις τάσεις, προοπτικές και πρακτικές Διασφάλισης της Ποιότητας, το έργο της ΜΟ.ΔΙ.Π., και για θέματα σχετικά με την αποστολή της ΜΟ.ΔΙ.Π.,
 • την πραγματοποίηση μελετών που αφορούν στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της Α.Σ.Κ.Τ., και την πρόταση τρόπων βελτίωσης,
 • συνεργάζεται με τις συγκροτημένες από τα ακαδημαϊκά Τμήματα ΟΜ.Ε.Α. (Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης) ή Ε.Ο.Α. (Ειδικές Ομάδες Αξιολόγησης),
 • επιμελείται όσον αφορά τον εμπλουτισμό των Οδηγών Σπουδών των ακαδημαϊκών Τμημάτων και με στοιχεία χρήσιμα για την αξιολόγησή τους,
 • παρακολουθεί και συντονίζει τις διαδικασίες για την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή των ετήσιων εσωτερικών εκθέσεων των ακαδημαϊκών μονάδων της Α.Σ.Κ.Τ. (όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 5 του ν. 3374/2005),
 • συγκεντρώνει τις ετήσιες εσωτερικές εκθέσεις καθώς και τις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης των ακαδημαϊκών Τμημάτων και τις διαβιβάζει στην Α.ΔΙ.Π. (Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας),
 • συντάσσει κάθε διετία την αντίστοιχη εσωτερική απογραφική έκθεση της Α.Σ.Κ.Τ. σχετικά με τη λειτουργία του Ιδρύματος, η οποία βασίζεται στις υποβληθείσες ετήσιες εσωτερικών εκθέσεις των ακαδημαϊκών Τμημάτων, και η οποία υποβάλλεται στη Διοίκηση της Α.Σ.Κ.Τ. προκειμένου να λάβει γνώση και να εισηγηθεί σχετικά,
 • συντάσσει την περιοδική ανά τετραετία Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης σχετικά με τη λειτουργία της Α.Σ.Κ.Τ., την οποία διαβιβάζει στην Α.ΔΙ.Π., προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης της Α.Σ.Κ.Τ., από Ειδική Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων (άρθρο 5 παρ. 4 του ν. 3374/2005),
 • την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών,
 • τη συγκέντρωση των τελικών εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης και τη διαβίβαση τους στις αντίστοιχες ακαδημαϊκές μονάδες και στην Α.ΔΙ.Π.,
 • την επεξεργασία των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και την υποβολή προτάσεων στα συλλογικά όργανα της Α.Σ.Κ.Τ. σε σχέση με δράσεις βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και των άλλων υπηρεσιών,
 • στηρίζει τον Πρύτανη στην κατάρτιση των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού που υποβάλλεται στην Α.ΔΙ.Π., σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 62 του ν. 4009/2011,
 • συμβάλει στη διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδίου και του τετραετούς ακαδημαϊκού – αναπτυξιακού προγράμματος της Α.Σ.Κ.Τ.,
 • αναπτύσσει ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (Ο.Π.Σ.) διαχείρισης των δεδομένων της αξιολόγησης και έχει την ευθύνη για τη συστηματική παρακολούθηση και δημοσιοποίηση στον ιστότοπο της Α.Σ.Κ.Τ. των σχετικών με την αξιολόγηση των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων τους, και
 • τηρεί αρχείο με τις Εκθέσεις Αξιολόγησης των ακαδημαϊκών Τμημάτων και του Ιδρύματος (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή),
 • τηρεί αρχείο με τα πρακτικά των συνεδριάσεων της ΜΟ.ΔΙ.Π. (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή),
 • συμβάλει στην τεκμηρίωση και συνδράμει τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο, όσον αφορά στη συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία και κατάργηση των ακαδημαϊκών Τμημάτων της Α.Σ.Κ.Τ.. Στις σχετικές διαδικασίες εμπλέκονται η Σύγκλητος, το Συμβούλιο και η Α.ΔΙ.Π. σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγρ. 4δ του ν. 4076/2012,
 • μετά το τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, υποβάλλει στη Σύγκλητο απολογιστική έκθεση σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΜΟ.ΔΙ.Π. και το επιτελούμενο έργο της,
 • συνεργάζεται με την Α.ΔΙ.Π. :

(α)    για την πιστοποίηση ποιότητας των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας της Α.Σ.Κ.Τ.,

(β)    για την πιστοποίηση ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα προγράμματα σύντομου κύκλου, δια βίου μάθησης, εξ αποστάσεων εκπαίδευσης, καθώς και συνεργασίας με άλλα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

(γ)    στην εισήγηση προτάσεων προς τα όργανα διοίκησης σχετικά με τους τρόπους και τα μέσα για τη συνεχή διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση κατά τα πρότυπα της Α.ΔΙ.Π.,

(δ)    στον σχεδιασμό των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης, και

(ε)    σχετικά με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.).