ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΔΙΠ

 

Πεπραγμένα διαδικασιών αξιολόγησης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

(για το χρονικό διάστημα από Ιούνιο 2011 έως και τον Αύγουστο 2012)

Οκτώβριος 2012

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΜΟ.ΔΙ.Π.

 (για το χρονικό διάστημα από Ιούνιο 2011 έως και τον Αύγουστο 2012)

 

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, έχοντας υπόψη τη θεσμική, οργανωτική και λειτουργική της υπόσταση, μελέτησε το σχεδιασμό, την οργάνωση, την εποπτεία και την παρακολούθηση του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας της Α.Σ.Κ.Τ..

 

 

Συγκεκριμένα κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο 2011 έως και 31 Αυγούστου 2012, προέβει στις κάτωθι ενέργειες :

 

Ι. Συνεδριάσεις – Συναντήσεις

Πραγματοποιήθηκαν ……… (...) συνεδριάσεις, στις οποίες αποφασίστηκαν και υλοποιήθηκαν τα κάτωθι :

 • Οργάνωση και συντονισμός των εργασιών των ΟΜ.Ε.Α. των Τμημάτων.
 • Ορισμός Γραμματέα ΜΟ.ΔΙ.Π. μετά τη συνταξιοδότηση της προηγούμενης Γραμματέως.
 • Συζητήθηκαν οι διαδικασίες εργασιών αξιολόγησης, αποφασίστηκε ο προγραμματισμός και η κατανομή των εργασιών αξιολόγησης και ορίστηκε χρονοδιάγραμμα των εργασιών αυτών.
 • Επικαιροποίηση περιεχομένων και έκδοση νέων οδηγών σπουδών και των δύο ακαδημαϊκών Τμημάτων της Α.Σ.Κ.Τ., ως μιας εκ των βασικών πηγών άντλησης στοιχείων για την αξιολόγησή των ακαδημαϊκών Τμημάτων.
 • Συγκέντρωση και επεξεργασία των εκθέσεων εσωτερικής αξιολόγησης των ακαδημαϊκών Τμημάτων και των ετήσιων απογραφικών εκθέσεων, και σύνταξη Απογραφικής Έκθεσης του Ιδρύματος.
 • Κοινές συνεδριάσεις με το έργο «Πράξη ΜΟ.ΔΙ.Π.» στις οποίες αναλύθηκαν τα πακέτα εργασίας και τα παραδοτέα του έργου, έγινε ενημέρωση για την ανάθεση, το συντονισμό και την παρακολούθηση των εργασιών σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του έργου.

 

ΙΙ. Διαδικασίες αξιολόγησης

Όσον αφορά στις διαδικασίες αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο ακαδημαϊκών Τμημάτων και Ιδρύματος, η Α.Σ.Κ.Τ. μέσω της ΜΟ.ΔΙ.Π. προέβη στις κάτωθι ενέργειες :

 1. Ενημέρωση με σχετική εγκύκλιο επί των διαδικασιών αξιολόγησης των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Α.Σ.Κ.Τ..
 2. Ενημέρωση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων ακαδημαϊκών Τμημάτων και Ιδρύματος και σε επιμέρους συναντήσεις μελών ΔΕΠ, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.
 3. Στήριξη τεχνική και επιστημονική επί του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην αξιολόγηση.
 4. Σύνταξη ενημερωτικού σημειώματος σχετικά με τις διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης ακαδημαϊκού Τμήματος.
 5. Μελέτη από την ομάδα έργου όλων των δημοσιευμάτων της Α.ΔΙ.Π., συμπεριλαμβανομένης και της ετήσιας έκθεσης της Α.ΔΙ.Π. 2011-2012.
 6. Υπέβαλε τον Φεβρουάριο του 2012 στην Α.ΔΙ.Π., τις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης (για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) και για τα δύο ακαδημαϊκά Τμήματα (Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Τμήμα Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης), και αναμένεται η έναρξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης.

Συγκεκριμένα αναφέρονται παρακάτω οι διαδικασίες αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο Τμημάτων και Ιδρύματος.

Α.        ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Επεξεργασία και επικαιροποίηση των απογραφικών δελτίων και ερωτηματολογίων δεδομένου ότι η Α.ΔΙ.Π. δεν έχει εκδώσει πρότυπα απογραφικά δελτία διδασκόντων εικαστικών τεχνών, ούτε πρότυπα απογραφικά δελτία εικαστικών εργαστηρίων/εικαστικών εργαστηριακών μαθημάτων, ούτε ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθήματος από τους φοιτητές, ούτε έχει ορίσει κριτήρια και δείκτες αξιολόγησης σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος (§3 του άρθρου 3 περί κριτηρίων και δεικτών αξιολόγησης του ν. 3374/2011). Αναλυτικά αναφέρεται ότι έχουν συνταχθεί μετά από έρευνα στα πλαίσια του έργο «Πράξη ΜΟ.ΔΙ.Π.» και επικαιροποιηθεί από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. τα κάτωθι  :

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ & ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 1. Απογραφικό δελτίο μελών ΔΕΠ
 2. Απογραφικό δελτίο εξαμηνιαίων Εικαστικών Εργαστηρίων / Εικαστικών Εργαστηριακών Μαθημάτων
 3. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος από τους φοιτητές

Επίσης έχουν συνταχθεί οι κάτωθι ετήσιες απογραφικές εκθέσεις ανά ακαδημαϊκό έτος και έχει υποβληθεί στην Α.ΔΙ.Π. τον Φεβρουάριο του 2012, η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών :

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

 1. Ετήσια απογραφική έκθεση, ακαδημαϊκού έτους 2009-2010,
 2. Ετήσια απογραφική έκθεση, ακαδημαϊκού έτους 2010-2011.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 1. Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, (Φεβρουάριος 2012)

Β.        ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Επεξεργασία και επικαιροποίηση των κάτωθι απογραφικών δελτίων και ερωτηματολογίων από την ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος :

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ & ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 1. Απογραφικό δελτίο μελών ΔΕΠ
 2. Απογραφικό δελτίο μαθήματος
 3. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος από τους φοιτητές

Επίσης έχουν συνταχθεί οι κάτωθι ετήσιες απογραφικές εκθέσεις ανά ακαδημαϊκό έτος και έχει υποβληθεί στην Α.ΔΙ.Π. τον Φεβρουάριο του 2012, η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης :

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

 1. Ετήσια απογραφική έκθεση, ακαδημαϊκού έτους 2009-2010,
 2. Ετήσια απογραφική έκθεση, ακαδημαϊκού έτους 2010-2011.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 1. Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης Τμήματος Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης, (Φεβρουάριος 2012)

 

 

ΙΙΙ. Έργο «Πράξη ΜΟ.ΔΙ.Π.»

            Στις …………….. πραγματοποιήθηκε η ένταξη της «Πράξης ΜΟ.ΔΙ.Π.» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013».

            Έκτοτε η ΜΟ.ΔΙ.Π. και τα μέλη της ομάδας του Έργου ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. συμμετέχουν σε κοινές συνεδριάσεις και συνεργάζονται συστηματικά για την ανάπτυξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας. Συμφώνησαν στα επικαιροποιημένα απογραφικά δελτία που χρησιμοποιήθηκαν στις διαδικασίες αξιολόγησης για τη συλλογή των απογραφικών στοιχείων λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τα ορισμένα από την Α.ΔΙ.Π. κριτήρια και τους δείκτες, αλλά και τις διεθνείς εξελίξεις στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης.

            Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και οι συνεργάτες του έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π. συναντούνται σε επιμέρους ομάδες εστίασης (focus groups) προκειμένου να συμπράξουν στις επιμέρους ενέργειες των πακέτων εργασίας του έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π..

            Προωθήθηκε η επικαιροποίηση του Οδηγού Σπουδών και των δύο ακαδημαϊκών Τμημάτων, εμπλουτισμένων με στοιχεία χρήσιμα για την αξιολόγησή τους.

            Εκδόθηκε Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εξωτερικούς συνεργάτες, προκειμένου να πλαισιωθεί η ΜΟ.ΔΙ.Π.. Περιγραφή προσόντων – διαδικασία επιλογής – επιλογή.

            Μέσω του Επιστημονικού Υπευθύνου και των συνεργατών του έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π. παρέχεται νομική στήριξη σχετικά με την αξιολόγηση (Νομοθεσία, πεπραγμένα άλλων Α.Ε.Ι., μελέτη εγκυκλίων Α.ΔΙ.Π., συγκέντρωση υλικού τεκμηρίωσης, ταξινόμηση υλικού, κλπ.).

            Για την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος διασφάλισης ποιότητας, προέβη στις κάτωθι ενέργειες :

 1. Μέλος του έργου ΜΟ.ΔΙ.Π. συμμετείχε στην προγραμματισμένη τεχνική συνάντηση της Α.ΔΙ.Π. (Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011) σχετικά με τα Πληροφοριακά Συστήματα των Α.Ε.Ι. που υποστηρίζουν το έργο της ΜΟ.ΔΙ.Π./Α.ΔΙ.Π., και υπέβαλε επιστολή σχετικά με τις προδιαγραφές ενός Ο.Π.Σ. όπως αυτές συζητήθηκαν στην προαναφερόμενη συνάντηση.
 2. Ο Πρύτανης και Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου ΜΟ.ΔΙ.Π. κ. Γ. Χαρβαλιάς, επικοινώνησε με τον Πρύτανη και άλλους αρμόδιους παράγοντες του Πανεπιστημίου Αιγαίου (λόγω και του υπογεγραμμένου πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Α.Σ.Κ.Τ. και Πανεπιστημίου Αιγαίου), προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα προμήθειας της Α.Σ.Κ.Τ. από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου του πληροφοριακού συστήματος, καθώς επίσης της συντήρησης και της μελλοντικής δυνατότητας επέκτασης αυτού (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2011).
 3. Ο Πρύτανης και Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου ΜΟ.ΔΙ.Π. κ. Γ. Χαρβαλιάς με την συνδρομή μέλους του έργου ΜΟ.ΔΙ.Π. πραγματοποίησε έρευνα για την εξεύρεση διαδικτυακού χώρου και εργαλείων προκειμένου να αναπτυχθεί το Ο.Π.Σ. της ΜΟ.ΔΙ.Π. (σχετικές συναντήσεις με μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου και τον Πρόεδρο του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Τσανάκα) (Δεκέμβριος 2011).
 4. Ο Πρύτανης και Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου ΜΟ.ΔΙ.Π. κ. Γ. Χαρβαλιάς με την συνδρομή μέλους του έργου ΜΟ.ΔΙ.Π μετέβη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (18.1.2012) προκειμένου να συναντηθεί με τους υπεύθυνους του Κέντρου Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής, για τη δυνατότητα ανάπτυξης του Ο.Π.Σ. της ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ..
 5. Ο Πρύτανης και Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου ΜΟ.ΔΙ.Π. κ. Γ. Χαρβαλιάς με την συνδρομή του μέλους του έργου ΜΟ.ΔΙ.Π. (κα Ρολάνδα Τζιαναλού), προέβη στην προκήρυξη για την ανάπτυξη Ο.Π.Σ. της ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ., και στην Προκήρυξη για πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη πληροφορικού, για την ανάθεση διαχείρισης του Ο.Π.Σ.

 

ΙV.  Συνεργασίες ΜΟ.ΔΙ.Π.

            Η ΜΟ.ΔΙ.Π. για τη σύνταξη των Απογραφικών Εκθέσεων του Ιδρύματος συνεργάστηκε με όλες τις διοικητικές υπηρεσίες της Α.Σ.Κ.Τ., προκειμένου να συλλέξει τα απαιτούμενα στοιχεία.

            Συναντήθηκε και συνεργάστηκε με μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π. άλλων Α.Ε.Ι., της Α.ΔΙ.Π., και του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ.), προκειμένου να ερευνήσει κάθε θέμα σχετικό με την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος διασφάλισης ποιότητας.

            Μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π., τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και συνεργάτες του έργου «Πράξη ΜΟ.ΔΙ.Π.» (κ.κ. Ρολ.Τζιαναλού, Καλ.Κανέλλου και Κων.Σπυροπούλου) συνάντησε μετά από προκαθορισμένο rendez-vous, ο υπεύθυνος Τμήματος Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Α.ΔΙ.Π. Δρ. Νικόλαος Γεωργιάδης, προκειμένου να συντονιστεί η συνεργασία ΜΟ.ΔΙ.Π. – Α.ΔΙ.Π. ως προς τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη κατάλληλου Πληροφοριακού Συστήματος για τη συστηματική και πλήρη απογραφή και παρακολούθηση της λειτουργίας της Α.Σ.Κ.Τ. στα πλαίσια του έργου «Πράξη ΜΟ.ΔΙ.Π.».

 

V.  Συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες κλπ

Μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π. ή του έργου «Πράξη ΜΟ.ΔΙ.Π.» συμμετείχαν στα κάτωθι συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες :

30 Ιουνίου 2011                    Τεχνική προαναφερόμενη συνάντηση στα γραφεία της Α.ΔΙ.Π. (Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011) σχετικά με την ανάπτυξη των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων των Α.Ε.Ι. που υποστηρίζουν το έργο της ΜΟ.ΔΙ.Π./Α.ΔΙ.Π.

28 & 29 Σεπτεμβρίου 2011    Συμμετοχή στο συνέδριο «Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση : Η πορεία και οι προοπτικές», που οργανώθηκε από τις ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λάρισας, με συνεργασία της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Τόπος διεξαγωγής του συνεδρίου ήταν η Λάρισα και η διάρκειά του ήταν διήμερη, Τετάρτη & Πέμπτη, 28 & 29 Σεπτεμβρίου 2011 αντίστοιχα.

19 Ιουνίου 2012 έως 31 Ιουλίου 2012     Συμμετοχή σε σεμινάριο με τίτλο «Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση», που οργανώθηκε από το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το σεμινάριο είχε διάρκεια εξήντα πέντε (65) ώρες, και πραγματοποιήθηκε σε δεκατρείς (13) πεντάωρες συναντήσεις.

20 & 21 Σεπτεμβρίου 2012    Συμμετοχή στο συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση : Διοίκηση και καλές πρακτικές», που διοργανώθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στις 20 & 21 Σεπτεμβρίου 2012 στη Θεσσαλονίκη.

 

Τέλος επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την επισυναπτόμενη ετήσια έκθεση της Α.ΔΙ.Π. 2011-6/2012 που εκδόθηκε τον Ιούλιο 2012, η διοικητική οργάνωση της Α.ΔΙ.Π. αποδομείται σταδιακά τόσο σε επίπεδο Μελών όσο και σε αυτό του προσωπικού υποστήριξης. Η κατάσταση αυτή έχει επιδεινωθεί σοβαρά κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012, με αποτέλεσμα την ουσιαστική παύση του κύριου έργου της Α.ΔΙ.Π., δηλαδή της ενέργειας εξωτερικών αξιολογήσεων των ΑΕΙ, με αποτέλεσμα να ζητηθεί στο μέλλον η επικαιροποίηση πολλών από τις ήδη κατατεθειμένες εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης (από 520 ακαδημαϊκά Τμήματα των ΑΕΙ της Ελλάδας έχουν υποβληθεί στην Α.ΔΙ.Π. 488 εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης).

Η πρόοδος των εξωτερικών αξιολογήσεων φαίνεται στον κάτωθι πίνακα της Ετήσιας Έκθεσης της Α.ΔΙ.Π. 2011-6/2012 (βλ. σελ. 28) :

Αριθμός Εξωτερικών Αξιολογήσεων κατ’ έτος

 

2008..................5

2009..................0

2010..................38

2011..................83

2012..................45 (απο 1.1.2012 έως 30.6.2012)

ΣΥΝΟΛΟ[1]  171

 

[1]  Συμπεριλαμβάνονται οι αξιολογήσεις του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ., της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και των Δ.Α.ΣΤΑ. του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.