ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Για τη σύνθεση της ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών παρακαλώ πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://modip.asfa.gr/content/%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CE%BA...

ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών

Ενιαίος & αδιάσπαστος τίτλος μεταπτυχιακού επιπέδου (Intergrated master)

Όλα τα περιγράμματα μαθημάτων (Εργαστηρίων Κατεύθυνσης, Κατ' επιλογήν υποχρεωτικών εργαστηριακών μαθημάτων, υποχρεωτικών θεωρητικών μαθημάτων και κατ' επιλογήν υποχρεωτικών θεωρητικών μαθημάτων) βρίσκονται αναρτημένα στο πεδίο του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών. Βλ. ακόλουθο σύνδεσμο:

Ενιαίος & αδιάσπαστος τίτλος μεταπτυχιακού επιπέδου (Intergrated master)

Τα περιγράμματα όλων των μαθημάτων (Εργαστηρίων Κατεύθυνσης, Κατ' επιλογήν υποχρεωτικών εργαστηριακών μαθημάτων, Υποχρεωτικών και κατ' επιλογήν υποχρεωτικών θεωρητικών μαθημάτων) του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών είναι προσβάσιμα στο ακόλουθο link: 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Η ΜΟ.ΔΙ.Π της Α.Σ.Κ.Τ. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών) αποτελεί δομή του Iδρύματος, η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό την οργάνωση, το συντονισμό και την υλοποίηση των διαδικασιών Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας σε πλήρη εναρμόνιση και συμφωνία με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου που ισχύει στην Ελλάδα (Ν. 4009/2011 και Ν. 3374/2005).

Το Έργο με τίτλο «Mονάδα Διασφάλισης Ποιότητας – ΜOΔΙΠ – ΑΣΚΤ» με MIS 344347 εντάσσεται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 02 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής εξόδου», της κατηγορίας Πράξεων 02.72.22.01 «Ανάπτυξη εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης της ποιότητας και τεκμηρίωσης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.

Τακτικά Μέλη:

Ντενίση Σοφία - Λαμπρινή, Αναπληρώτρια Πρύτανη - Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.
Ξαγοράρης Ζάφος, Πρόεδρος Τμήματος Εικαστικών Τεχνών,
Διάλλα Αντωνία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης,
Ιωαννίδης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης,
Μπέτσου Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών,
Κονταράτος Ιωάννης, Επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών,
Εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών,
Εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων,

Πανέτης Γεώργιος, Εκπρόσωπος του συλλόγου διοικητικών υπαλλήλων της Α.Σ.Κ.Τ.

Γραμματέας ΜΟ.ΔΙ.Π. ορίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου της Α.Σ.Κ.Τ. (συνεδρία 13.10.2015) η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

Επικοινωνία:
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 38.97.108, 210-38.97.109
Τηλεομοιότυπο (fax): 210 38.17.156
E-mail: modip[at]asfa[τελεία]gr
Ιστοσελίδα: http://modip.asfa.gr
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ: http://modipapp.asfa.gr <<< ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ<<<

upd20160601

Subscribe to ΜΟ.ΔΙ.Π. Α.Σ.Κ.Τ. RSS